Shakin' the Lulav

Pin It

David Bar-Cohn, Moshe Hamburg, Stuart Schnee and Dr. Efraim Rosenbaum shake their lulavs.

Pin It