Rosh Hashanah

Jeremiah 4. Rosh Hashanah. Sermon by Messianic Rabbi Jeff Zaremsky.