Don’t go to Egypt

Pin It

egypt jerJeremiah 42 & 43 - Don’t go to Egypt. 
Sermon by Messianic Rabbi Jeff Zaremsky.

Jeremiah 42 & 43 - Don’t go to Egypt. 
Sermon by Messianic Rabbi Jeff Zaremsky.Pin It